Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tài trợ, sửa chữa, trùng tu Trường Tiểu học Sinh Tồn - huyện đảo Trường Sa

Hotline

1900.75.75.75
Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tài trợ, sửa chữa, trùng tu Trường Tiểu học Sinh Tồn - huyện đảo Trường Sa